ประกาศและขัอมูลการเปิดจองซื้อตราสารหนี้ หุ้นกู้ หุ้นIPO - หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

ค่าธรรมเนียมในการบริการด้านหลักทรัพย์

ค่าธรรมเนียมในการบริการด้านหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ขอประกาศอัตราค่าธรรมเนียมในการบริการด้านหลักทรัพย์สำหรับตราสารทุนและตราสารหนี้ ดังนี้

​​
บริการ ค่าธรรมเนียม คิดเพิ่ม กรณีเลือกวิธีรับ
รับเอง
ที่ทำการบริษัท
ส่งทาง
e-mail
ไปรษณีย์
(ต่อครั้ง)

พนักงานจัดส่ง
(ต่อครั้ง)

หนังสือรับรองทรัพย์สินคงเหลือ (ต่อบัญชี) 100 100 100 200
รายการเคลื่อนไหวของหุ้น (ต่อบัญชี) 100 100 100 200
เบิกใบหลักทรัพย์ - ตราสารทุน (ต่อรายการ) 200 ไม่มีบริการ 100 200
เบิกใบหลักทรัพย์ - ตราสารหนี้ ในนามบุคคลธรรมดา (ต่อรายการ) 100 ไม่มีบริการ 100 200
เบิกใบหลักทรัพย์ - ตราสารหนี้ ในนามนิติบุคคล (ต่อรายการ) 200 100 200

โอนหลักทรัพย์ไปบริษัทสมาชิกอื่น (ต่อหลักทรัพย์)

500 ไม่มีบริการ

เบิกหลักทรัพย์เพื่อใช้สิทธแปลงสภาพ (ต่อหลักทรัพย์)

100 ไม่มีบริการ
 

โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าว ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว แต่ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมพิเศษของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ให้อัตราค่าธรรมเนียมนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป