ประกาศและขัอมูลการเปิดจองซื้อตราสารหนี้ หุ้นกู้ หุ้นIPO - หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) - UWC

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) - UWC
 
 บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประเภท ผลิตและจำหน่ายโครงเหล็กชุบสังกะสีสำหรับเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงเสาโทรคมนาคม เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย งานโครงเหล็กทั่วไป การให้บริการชุบสังกะสี จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
 
ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3,9 และ11, 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธรกทม. 10120
โทรศัพท์ : 0-2680-1761, 0-2680-1014
Email : capitalmarket@asiaplus.co.th