ปฏิทินกิจกรรม

รูปแบบปฏิทิน
สัมมนา วันที่ สถานที่ ที่นั่ง
คงเหลือ
รายละเอียด
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 13.15-14.30 น. บล.เอเซีย พลัส ห้องเกรซ ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (BTS สถานีช่องนนทรี) 14 / 70 ที่นั่ง คลิก
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13.15-14.30 น. บล.เอเซีย พลัส ห้องเกรซ ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (BTS สถานีช่องนนทรี) 8 / 70 ที่นั่ง คลิก
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 13.15-14.30 น. บล.เอเซีย พลัส ห้องเกรซ ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (BTS สถานีช่องนนทรี) 42 / 70 ที่นั่ง คลิก
การใช้งานโปรแกรม eFin Trade+ (รอบที่ 3)
วันศุกรที่ 22 ธันวาคม 2560 l 13.00-16.00 น. บล.เอเซีย พลัส ห้องเกรซ ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (BTS สถานีช่องนนทรี) 21 / 70 ที่นั่ง คลิก
การใช้งานโปรแกรม eFin Trade+ (รอบที่ 4)
วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. บล.เอเซีย พลัส ห้องเกรซ ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (BTS ช่องนนทรี) 55 / 70 ที่นั่ง คลิก