รู้จักหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

 
การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ถือหุ้นโดย บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทใหญ่”) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง บริษัทมีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้
 
2557 23 มิถุนายน  จดทะเบียนจัดตั้งด้วยทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท ภายใต้ชื่อ “บริษัท เอเซีย พลัส (2014) จำกัด” โดยบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เข้าลงทุนถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99

 

24 ตุลาคม 
 

จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส (2014) จำกัด”
 
2558 19 มกราคม  จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด”
  28 มกราคม 
บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก จากกระทรวงการคลังและวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แบบ ส-1 จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
  30 เมษายน 
บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 500 ล้านบาท เป็น 4,500 ล้านบาท โดยบริษัทใหญ่ ยังคงสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 99.99
 
  1 พฤษภาคม
สำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้เริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงให้ความเห็นชอบเป็นตัวแทนการตลาดกองทุนส่วนบุคคล ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อบริษัทได้
 
   
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีมติอนุมัติให้รับโอนสิทธิการเป็นบริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ จากบริษัทใหญ่ และให้บริษัทซึ่งเป็นผู้รับโอนสิทธิเริ่มต้นสมาชิกภาพ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป โดยใช้หมายเลขสมาชิกเดิม คือ หมายเลข 8 และใช้ชื่อย่อว่า "ASPS"
 
  6 พฤษภาคม 
บริษัทได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน